Tachograaf vrijstelling

Sinds de Europese verordening 561/2006, die het wegverkeer binnen de EU heeft geharmoniseerd, is de digitale tachograaf voor nieuwe vrachtwagens verplicht en heeft zo geleidelijk analoge tachografen vervangen. Ook zijn er vrijstelling van de tachograafplicht toegevoegd.

Tachograaf vrijstelling

Vrijstelling op de tachograafplicht

Of uw bedrijf al dan niet een tachograaf nodig heeft, is afhankelijk van de aard en doel van de reis, maar ook de toegestane maximummassa, evenals de plaats van herkomst en bestemming van de vervoerde goederen, spelen een cruciale rol. Vanwege de complexiteit van het onderwerp, hebben we een overzicht voor u gemaakt, waar u de uitzonderingen op de tachograafplicht kunt lezen.

Europese vrijstellingen tachograafplicht?

 • Voertuigen die gebruikt worden voor personenvervoer, waarvan de lengte van het traject niet langer is dan 50 km.
 • Voertuigen met een toegestane maximumsnelheid van niet meer dan 40 km per uur.
 • Voertuigen van, of zonder bestuurder gehuurd door, de strijdkrachten, civiele bescherming, brandweer of korpsen voor de handhaving van de openbare orde. Dit laatste is het geval voor zover het vervoer plaatsvindt in het kader van de taken waarmee deze organen belast zijn en onder hun controle valt.
 • Voertuigen die gebruikt worden in noodsituaties of reddingsoperaties, maar ook voertuigen die gebruikt worden voor niet-commercieel vervoer met betrekking tot humanitaire hulp.
 • Speciale wegenwachtvoertuigen die binnen een straal van 100 km rond hun standplaats werkzaam zijn.
 • Voertuigen die op de weg beproefd worden als onderdeel van reparatie- of onderhoudswerkzaamheden, maar ook voor testen van technische ontwikkelingen of nieuwe of vernieuwde voertuigen die nog niet in gebruik zijn genomen.
 • Voertuigen of combinaties van voertuigen die een toegestane maximummassa van niet meer dan 7,5 ton bereiken, maar gebruikt worden voor niet-commercieel vervoer van goederen.
 • Voertuigen geclassificeerd als “historisch” volgens de wetgeving van elke lidstaat en gebruikt worden voor het niet-commerciële vervoer van goederen en personen.

Welke andere uitzonderingen op de tachograaf verplichting gelden specifiek voor Nederland?

 • voertuigen van, of zonder bestuurder gehuurd door, de overheid voor wegvervoer dat de particuliere vervoersondernemingen niet beconcurreert
 • voertuigen voor goederenvervoer van, of zonder bestuurder gehuurd door landbouw-, tuinbouw-, hoveniers-, bosbouw-, veeteelt- of visserijbedrijven die in het kader van hun eigen bedrijvigheid worden gebruikt voor ritten binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats van het bedrijf
 • land- en bosbouwtrekkers die worden gebruikt voor land- of bosbouwwerkzaamheden, binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats van het bedrijf dat deze voertuigen bezit, huurt of least
 • voertuigen of combinaties van voertuigen met een toegestane maximummasse van ten hoogste 7,5 ton, die worden gebruikt door leveranciers van de universele dienst als gedefinieed in artikel 2, lid 13, van Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst (*) voor het bezorgen van goederen in het kader van de universele dienst
 • voertuigen die worden gebruikt voor autorijlessen en -examens met het oog op het verkrijgen van een rijbewijs of een getuigschrift van vakbekwaamheid, op voorwaarde dat deze voertuigen niet worden gebruikt voor het commerciële vervoer van goederen of personen
 • voertuigen die worden gebruikt in verband met de rioleringsdienst, diensten ter bescherming tegen overstromingen, diensten met betrekking tot de water-, gas- of elektriciteitsvoorziening, aanleg en onderhoud van en toezicht op wegen, de ophaaldienst voor huishoudelijk afval en de verwijdering ervan, diensten van telegrafie en telefonie, radio- en televisie-uitzendingen, evenals voor de opsporing van zend- of ontvangstapparatuur voor radio en televisie.
 • alle voertuigen die specifiek zijn ingericht voor het bijdragen aan de aanleg van, het onderhoud van en toezicht op een weg, zoals gedefinieerd in de Wegenverkeerswet 1994. Als een bestuurder dit voertuig op een ander voertuig (bijvoorbeeld met een trekkend voertuig en dieplader) naar de plaats van het werk rijdt, zelf in één dienst beide voertuigen bestuurt en dit ook kan aantonen, is de verordening hier tevens niet van toepassing
 • speciaal voor het vervoer van circus- of kermismateriaal uitgeruste voertuigen
 • speciaal uitgeruste voertuigen voor mobiele projecten (bijvoorbeeld rijdende bibliotheken, rijdende schooltandartsen en specifieke voertuigen die worden ingezet als podia bij sportevenementen), die geen gebruiksdoel kennen dat is gericht op het vervoer van goederen van A naar B, op voorwaarde dat het vervoer niet de hoofdactiviteit van de bestuurder is. Voor Nederland geldt een maximale rijtijd van 12 uur per chauffeur per week
 • voertuigen voor het ophalen van melk op boerderijen en het terugbrengen van melkbussen of zuivelproducten voor de veevoeding naar boerderijen
 • speciaal voor geld- en/of waardetransporten uitgeruste voertuigen
 • voertuigen gebruikt voor het vervoer van niet voor menselijke consumptie bestemde geslachte dieren of slachtafval
 • voertuigen die voor het vervoer van levende dieren van de boerderijen naar de plaatselijke markten en omgekeerd of van de markten naar de plaatselijke slachthuizen gebruikt worden binnen een straal van ten hoogste 100 km
 • vervoer met voertuigen binnen hubfaciliteiten (zoals havens, intermodale overslagcentra en spoorwegterminals), voor zover dit vervoer binnen een straal van 5 kilometer plaatsvindt
 • marktkoopwagens, waarvan het gebruiksdoel is gericht op het verkopen van de vervoerde goederen vanuit het betreffende voertuig op de plaatselijke markt, op voorwaarde dat het vervoer niet de hoofdactiviteit van de vervoerder is. Voor Nederland geldt een maximale rijtijd van 12 uur per chauffeur per week
 • voertuigen die worden gebruikt als rijdende werktuigen en werkplaatsen, op voorwaarde dat het vervoer niet de hoofdactiviteit van de vervoerder is. Voor Nederland geldt een maximale rijtijd van 12 uur per chauffeur per week

Voorkom boetes met een automatische tacho download

De tachograaf boetes zijn vrij hoog en er wordt streng gecontroleerd op misbruik. Het is dus van groot belang om serieus om te gaan met de digitale tachograaf en de bestuurderskaart. Doordat FleetGO het uitlezen van zowel het massageheugen en de bestuurderskaart verzorgd, hoeft u zich hier niet druk meer om te maken. Ook de bewaarplicht van twee jaar wordt volledig door FleetGO verzorgd.

BELANGRIJK: Dit is slechts een korte handleiding en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Elke chauffeur of onderneming moet altijd vertrouwen op het volledige wettelijke document dat hier te vinden is: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/561/oj?locale=nl

Het aanvragen van vrijstelling verloopt via Inspectie Leefomgeving en Transport

Dit artikel is op 06-12-2019 voor het laatst bijgewerkt.