Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit: hiervan is sprake als er een evenwicht is tussen bereikbaarheid, economie, klimaat en leefmilieu. Anno 2022 is in Nederland het verkeer en het transport verantwoordelijk voor bijna een kwart van de CO2-uitstoot. Net als de andere Europese landen, moet Nederland in lijn met de Europese Klimaatwet in 2030 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. In 2050 moet de reductie 95% zijn. Hieronder meer over duurzame mobiliteit; vervoer, transport en groene logistiek.

Duurzame Mobiliteit

Duurzaam vervoer

Duurzaam vervoer is nodig om het milieu zo min mogelijk te belasten. In dit kader zijn fietsen en lopen de meest milieuvriendelijke opties om van A naar B te gaan. Is de afstand van woon-werkverkeer daarvoor te ver? Dan zijn er verschillende duurzame vervoermiddelen die als alternatief door kunnen gaan, zoals het openbaar vervoer of een (elektrische) auto. Welk vervoermiddel het beste is, hangt van een aantal factoren, zoals het tijdstip waarop u reist en het aantal medepassagiers dat er is. Een aantal opties en aandachtspunten met betrekking tot duurzaam vervoer op een rij:

 • Fietsen en wandelen zijn de meest milieuvriendelijke manieren om naar uw werk te gaan.
 • Elektrisch openbaar vervoer (trein, tram, metro) zijn goede opties voor langere afstanden; de trein is in de daluren in verhouding nog milieuvriendelijker dan in de spits. 
 • Als u toch voor een auto kiest, kies dan voor een elektrische. Over de gehele levensduur stoot een elektrische auto 50% minder CO2 uit dan een benzine- of dieselauto. De bijtelling is bij aanschaf in 2022, 2023 of 2024 16% bijtelling bij een cap van maximaal € 40.000. Voor een niet-elektrische auto is de bijtelling 22%. 
 • Kiest u toch voor een brandstofauto? Neem dan een nieuw, zuinig model. Oudere auto’s zijn namelijk behoorlijk slecht voor het milieu. 
 • Voor welke optie u ook kiest, laat het in ieder geval geen brommer of scooter zijn. Dat zijn vervuilers ten top. Wilt u toch een scooter gebruiken, kies dan voor een elektrische.

Duurzaam transport

Van duurzaam vervoer naar duurzaam transport. Want net als alle andere sectoren, moet ook de transportsector zich inspannen om de uitstoot van CO2-uitstoot, stikstof en fijnstof te reduceren tot 49 procent ten opzichte van de uitstoot. Uiteindelijk moet namelijk worden voldaan aan de doelen die zijn gesteld in het Klimaatakkoord van Parijs (2015). De transportsector is verantwoordelijk voor 12% van de totale broeikasgasuitstoot van de Nederlandse economie. Schonere technologie en schonere brandstoffen kunnen helpen de duurzaamheid van de transportsector te verbeteren. Transport en Logistiek Nederland (TLN) zet daarom in op:

 • Geen uitstoot in de binnensteden. Dit houdt in dat er vanaf 2025 alleen nieuwe vrachtwagens in de Nederlandse binnenstad rijden die geen uitlaat meer hebben. Vrachtwagenvervoer zal dus alleen elektrisch zijn. Vrachtwagens en bestelbusjes rijden met een accu of waterstoftank.
 • Lage uitstoot in buitengebieden. Om dit te bereiken, moeten transportondernemers voor ritten in de buitengebieden duurzame biobrandstoffen kunnen gebruiken. 
 • Minder kilometers rijden. Hiervoor is efficiëntie in de logistieke keten nodig. Vervoerders stemmen bedrijfsprocessen af met de verzender en de ontvanger van de goederen die ze transporteren. 

CO2-uitstoot transport

In 2019 stootte de Nederlandse transportsector 26 miljard kilogram CO2 (en equivalenten) aan broeikasgassen uit. Dit is vergelijkbaar met de totale CO2-uitstoot per jaar van 1,3 miljoen Nederlandse huishoudens. In verhouding tot de totale broeikasgasuitstoot door de Nederlandse economie is dit 12%. De meeste broeikasgasemissie binnen de transportsector komt voort uit de luchtvaart (45%), gevolgd door vervoer over water (zeevaart en binnenvaart, 30%) en vervoer over de weg (21%). De internationale lucht- en zeevaart is verantwoordelijk voor ruim twee derde van de transportemissies. Dit deel valt buiten de scope van de klimaatdoelen. 

Groene logistiek

Van ‘groene logistiek’ bestaan verschillende definities. De gemene deler is deze: groene logistiek verwijst naar alle duurzame beleidsmaatregelen die in de logistieke sector worden genomen om de impact op het milieu te beperken. Iets specifieker, om de negatieve effecten van logistieke activiteiten op lucht- en waterkwaliteit, grond- en watergebruik, geluid, biodiversiteit en klimaatverandering te verminderen. Voorbeelden van groene logistiek van productie tot transport zijn:

 • Gebruikmaken van voertuigen die op alternatieve brandstoffen (duurzame biobrandstoffen) rijden;
 • Meerdere producten tegelijkertijd verzenden of vervoeren, in plaats van kleinere partijen afzonderlijk;
 • Bevordering van recycling en hergebruikprogramma’s;
 • Verpakkingen waar mogelijk verkleinen en de totale hoeveelheid aan verpakking verminderen.

Duurzaam rijden

Ontkomt u er niet aan de auto te gebruiken? Duurzaam rijden is dan een goede optie. Bijvoorbeeld:

 • Gebruik of koop een groene auto; dat wil zeggen een hybride of een 100% elektrisch aangedreven auto. Als een elektrische auto te duur is, is een tweedehands auto van na 2000 ook een optie; deze zijn namelijk schoner dan de auto’s die ervoor zijn geproduceerd.
 • Kies voor Het Nieuwe Rijden:
 • Gebruik de juiste autobanden én controleer maandelijks de bandenspanning. Een lage bandenspanning leidt tot een hoger brandstofgebruik. Ook is de rolweerstand van belang; hoe lager de rolweerstand, hoe meer brandstof u bespaart. Daarnaast kunt u kiezen voor ecobanden – en in de toekomst zelfs voor ademende banden. 
 • Rijd in een zo hoog mogelijke versnelling met een zo laag mogelijk toerental.
 • Laat de auto ‘uitrollen’ voor een stoplicht.
 • Zet de motor uit bij een korte stop. Bijvoorbeeld als u voor een open brug staat.
 • Maak gebruik van groene brandstof, zoals biodiesel en E10. Dit laatste is een mengsel van benzine en ethanol. Sinds 2019 kunnen deze biobrandstoffen in veel plaatsen in Nederland worden getankt. Zeker moderne auto’s kunnen zonder al te ingewikkelde ingrepen geschikt worden gemaakt voor rijden op biodiesel en E10.

Groen rijden

‘Groen rijden’ is een breed begrip; alle aanpassingen die worden gedaan om de uitstoot van broeikasgassen te verkleinen, hebben hier betrekking op. Met groen rijden doelen wij op elektrisch rijden; rijden in een auto met een elektromotor waarvan de accu wordt opgeladen met een stekker. Is een auto 100% elektrisch, dan heeft de auto alleen een elektromotor om ‘m aan te drijven. Deze auto laadt op via een laadpaal. Een auto die voor een deel elektrisch is, heeft een verbrandingsmotor. Hoewel een gewone elektrische auto geen directe CO2-uitstoot, is er bij de productie wel sprake van CO2-uitstoot. Dat geldt ook voor het opladen; ook hierbij is sprake van indirecte CO2-uitstoot, doordat er voor het opladen elektrische energie wordt opgewekt. Maar ook als je deze indirecte CO2-uitstoot meerekent, is dit nog altijd drie tot vier keer lager dan bij gebruik van een gewone auto. Kijk je naar de gehele levensduur, dan produceert een elektrische ongeveer 50% minder CO2 dan een benzine- of dieselauto.

Logistieke optimalisatie

Naast zuinige(r) voertuigen en alternatieve brandstoffen, is logistieke optimalisatie nodig om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Om deze doelstellingen te halen, moeten transport en logistiek minstens zes keer efficiënter worden dan nu het geval is. Hier rust dus een belangrijke taak bij de wagenparkbeheerder, die de logistieke processen op elkaar afstemt én verantwoordelijk is voor de aankoop en het onderhoud van de wagens van het wagenpark.

Duurzame logistieke oplossingen

Duurzame logistieke oplossingen gaan hand in hand met ‘groene software’. Bijvoorbeeld efficiënt plannen van ritten met Track en Trace op basis van de GPS Black Box. Of het monitoren van het rijgedrag van chauffeurs, met onder andere als doel het brandstofgebruik te verlagen. Zelfs kleine aanpassingen zoals het slim gebruiken van airco en het aanhouden van de maximaal toegestane snelheden, leidt al tot verminderde uitstoot van CO2 – en in het geval van vrachtwagens, ook tot minder uitstoot van fijnstof en stikstof. Specifieke Green Driving oplossingen bieden specifieke mogelijkheden om op basis van data, rijgedrag – en de effecten daarvan op bijvoorbeeld brandstofgebruik – te monitoren. Oplossingen binnen Green Driving helpen dus om ‘groener’ te rijden én (brandstof)kosten te besparen.

FAQ

Wat is duurzaam transport?

‘Duurzaam transport’ is het op een ecologisch verantwoorde manier verplaatsen van goederen, waarbij het milieu niet wordt belast, er geen klimaatverandering optreedt en er dus geen negatieve effecten zijn op de lucht- en waterkwaliteit, het grond- en watergebruik, geluid en biodiversiteit. Hierdoor is er sprake van een evenwicht tussen bereikbaarheid, economie, klimaat en milieu. ‘Duurzaam; is, kernachtig verwoord, ‘milieuvriendelijk en grondstof(be)sparend’.

Wat zijn de voordelen van duurzame logistieke oplossingen?

Het belangrijkste voordeel van duurzame logistieke oplossingen is dat ze helpen bij het verkleinen van de ecologische voetafdruk. Het vervoeren van goederen over de weg of per spoor zorgt voor veel CO2-uitstoot. Deze emissies zijn niet alleen schadelijk voor het milieu, maar ook voor de menselijke gezondheid.

Wat zijn enkele voorbeelden van duurzame logistieke oplossingen?

– Het verminderen van de behoefte aan transport: dit omvat meer recycling en hergebruik van producten en materialen, evenals het verminderen van de verpakkingsgrootte en het gewicht om het brandstofverbruik en de emissies die gepaard gaan met transport te verminderen.
– Transport optimaliseren: dit omvat het gebruik van minder brandstof-intensieve vervoerswijzen, zoals elektrische voertuigen of aardgas, of het optimaliseren van routes om te profiteren van gebieden met weinig verkeer of het helemaal vermijden van drukke gebieden.
– Vervanging van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energiebronnen: dit omvat het vervangen van dieselmotoren door elektrische motoren op vrachtwagens, treinen, schepen

Voor hoeveel CO2-uitstoot is de transport sector in Nederland verantwoordelijk?

De transportsector in Nederland is verantwoordelijk voor ongeveer 12% van alle CO2-uitstoot in Nederland.

Wat betekent duurzame mobiliteit?

Het is het idee dat we ons bewust moeten zijn van hoe we onze hulpbronnen gebruiken en ze niet misbruiken. De eerste vermelding van duurzame mobiliteit was in 1968 toen het werd besproken op de eerste VN-conferentie over de menselijke omgeving in Stockholm, Zweden.

Wat betekent de term green driving?

Groen rijden is een term die al decennia wordt gebruikt om te verwijzen naar het gebruik van zuinige en milieuvriendelijke voertuigen. Het wordt vaak gebruikt bij het bespreken van de effecten van voertuigemissies op het milieu.

Groen rijden wordt ook geassocieerd met andere methoden, zoals hybride voertuigen, elektrische voertuigen en auto’s die rijden op aardgas of ethanol.

Hoeveel uitstoot heeft een elektrisch voertuig?

De hoeveelheid uitstoot die een elektrisch voertuig heeft, hangt af van de bron van de elektriciteit. Als de elektriciteit wordt opgewekt door kolencentrales, zal deze meer uitstoot hebben dan wanneer deze wordt opgewekt door aardgas- of zonne-energiecentrales.

Hoeveel uitstoot heeft een voertuig op waterstof?

Voertuigen op waterstof stoten geen schadelijke stoffen uit, maar produceren wel waterdamp en warmte.